010 - 284 6123

Privacy Policy

Algemeen
Veenman B.V. en haar gelieerde ondernemingen (“Veenman”), verzamelt persoonsgegevens van (de medewerkers van) onze klanten en bezoekers van onze websites tijdens de uitvoering van onze diensten. Veenman verwerkt uw gegevens met de nodige zorg, in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. In onze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verwerken, hoe we dat doen en hoe u zich kan verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze privacy policy kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. U kunt de geldende versie vinden op onze website www.veenman.nl.

Deze privacy policy is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die Veenman verwerkt tijdens de uitvoering van onze dienstverlening, met inbegrip van de persoonsgegevens van bezoekers van de websites van Veenman.De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Veenman B.V., Linatebaan 101, 3045 AH Rotterdam met postadres Postbus 1302, 3000 BH Rotterdam.

Veenman verzamelt en verwerkt informatie op verschillende manieren:
a. Informatie die u aan ons geeft, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres (of die van uw medewerkers of klanten); en
b. Informatie die we krijgen van uw gebruik van onze diensten en uw bezoek aan onze websites, zoals naam, adres, e-mailadres, IBAN nummer van uw medewerkers. We verwerken tevens uw voorkeuren voor bepaalde producten en diensten.

Cookies
We maken gebruik van verschillende technologieën voor het verzamelen en opslaan van informatie wanneer u een Veenman website bezoekt, cookies hieronder begrepen. Cookies stellen ons in staat om het totale aantal mensen dat onze websites bezoekt te berekenen en tevens het gebruik van de websites te monitoren. Dit helpt ons om onze websites te verbeteren en onze gebruikers beter van dienst te zijn. We maken ook gebruik van cookies die het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door het onthouden van gebruikersnamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren. Cookies staan ons niet toe om persoonlijke gegevens over u te verzamelen en wij slaan persoonlijke data die uw browser ons via uw cookies verstrekt, niet bewust op. We maken ook gebruik van tracking en analytics cookies om te zien hoe goed onze dienstverlening door onze gebruikers worden ontvangen.

Doel en gebruik
Veenman gebruikt de gegevens die we verzamelen voor:
a. Services: Veenman verwerkt uw persoonlijke gegevens om onze diensten aan u te leveren. We gebruiken de gegevens bijvoorbeeld om een factuur te sturen of onze relatie met u te onderhouden. We maken tevens gebruik van uw gegevens om verzoeken tot informatie te beantwoorden of om uw aanvraag te beoordelen.
b. Inschakelen van derden: Veenman kan andere partijen inzetten om (een deel van) onze diensten aan u te leveren. Voor zover deze derden toegang tot persoonsgegevens nodig hebben om deze diensten te kunnen uitvoeren, zorgt Veenman voor de passende contractuele en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor de in deze privacy policy vermelde doeleinden en in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving.
c. Marketing en sales activiteiten: we willen u graag aanbiedingen doen van onze producten en diensten (ook na beëindiging van uw overeenkomst). Dit doen we via telefoon, e-mail of per post, tenzij u hiertegen bezwaar heeft.
d. De verwerking van uw gegevens op Veenman websites: We verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web) services te leveren en met u te communiceren. Uw gegevens worden voorts gebruikt voor onderzoek en analyse om onze diensten en onze websites te verbeteren. Wij kunnen uw gegevens in bepaalde gevallen op onze websites gebruiken om informatie per e-mail over andere diensten van Veenman te sturen, op voorwaarde dat u ons hiervoor toestemming heeft gegeven.

Vertrouwelijkheid
Uw persoonlijke gegevens zullen niet met andere partijen buiten Veenman worden gedeeld , tenzij één van de volgende omstandigheden van toepassing is:
a. Met uw expliciete toestemming: U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.
b. Voor verwerking van uw gegevens door andere partijen dan Veenman. Dit geschiedt te allen tijd op basis van onze instructies en in overeenstemming met onze privacy policy en met inachtneming van eventuele verplichtingen inzake vertrouwelijkheid en veiligheidsmaatregelen.
c. Om juridische redenen: Wij kunnen uw persoonlijke gegevens met derde partijen buiten Veenman delen als we vermoeden dat de toegang tot en het gebruik van de persoonlijke gegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:

  • om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving, en / of een gerechtelijk bevel;
  • om fraude, beveiliging of technische problemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken;
  • om de belangen, eigendommen of veiligheid van Veenman, onze gebruikers of het publiek te beschermen, voor zover als toepasselijke wet- en regelgeving dat toelaat.

d. Wij kunnen geaggregeerde, niet-persoonlijk identificeerbare gegevens delen met onze partners, zoals adverteerders of het publiek. Zo kunnen we informatie openbaar delen om trends over het algemene gebruik van onze diensten te laten zien.
e. Indien Veenman is betrokken bij een fusie, overname of verkoop van activa zullen we de vertrouwelijkheid van alle persoonlijke gegevens blijven garanderen. We zullen tevens alle betrokkenen in kennis te stellen voordat persoonsgegevens worden overgedragen of onder een andere privacy policy zullen komen te vallen.

Opslag, toegang en verwijderen:
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. De termijn van opslag is afhankelijk van de aard van de informatie en het doel van de verwerking. De maximale periode kan dus verschillen per gebruiker.

Veenman biedt u toegang tot de persoonsgegevens die we verwerken. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken u te informeren over de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld en verwerkt en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden gebruikt. U kunt deze toegang aanvragen door het sturen van een brief of e-mail, met inbegrip van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Veenman B.V., Afdeling Legal Postbus 1302, 3000 BH Rotterdam of via info@veenman.nl o.v.v. privacy. Als uw verzoek betrekking heeft op toegang tot persoonsgegevens in een cookie, dient u tevens een kopie van de genoemde cookies te verstrekken. Indien u vermoedt dat wij onjuiste persoonsgegevens van u bezitten, neem dan contact met ons op zodat we deze kunnen corrigeren. U kunt contact met ons opnemen door het sturen van een brief of e-mail, met inbegrip van uw naam, ad-jurk, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan Veenman B.V., Afdeling Legal Postbus 1302, 3000 BH Rotterdam of via info@veenman.nl o.v.v. privacy. U kunt binnen 4 weken een antwoord van ons tegemoet zien.

U kunt ons tevens verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Uiteraard zullen wij voldoen aan een dergelijk verzoek, tenzij we een legitieme reden hebben om uw gegevens niet te verwijderen. Nadat uw gegevens zijn verwijderd, zijn wij nog niet direct in staat om alle kopieën te verwijderen uit onze actieve back up servers. Wij mogen verzoeken weigeren die onredelijk repetitief zijn, onevenredige technische inspanningen of technische consequenties vereisen, de privacy van anderen in gevaar brengt dan wel uiterst onpraktisch is.

Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw persoonlijke gegevens indien dergelijke gegevens worden verwerkt voor andere doeleinden dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de naleving van een wettelijke verplichting. U kunt voorts bezwaar maken tegen eventuele verdere verwerking van uw persoonsgegevens na een eerdere gegeven toestemming.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het sturen van een brief of e-mail naar Veenman B.V., Afdeling Legal Postbus 1302, 3000 BH Rotterdam of via info@veenman.nl o.v.v. privacy met een uiteenzetting tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens u bezwaar wenst te maken. U kunt binnen 4 weken een antwoord van ons tegemoet zien.

Indien u bezwaar heeft tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens kan dit leiden tot verminderde mogelijkheden om onze websites en andere diensten te gebruiken.

Informatiebeveiliging
Veenman neemt alle redelijke, gepaste veiligheidsmaatregelen om Veenman en onze klanten te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die we houden. Indien desondanks een beveiligingsprobleem zich voordoet welke waarschijnlijk een negatief effect op uw privacy heeft, zullen wij u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk hierover informeren.

Wijzigingen in deze Privacy Policy
Deze Privacy Policy kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze Privacy Policy te raadplegen. Wij zullen uw rechten onder deze privacy policy niet verminderen zonder uw expliciete toestemming. Mochten wijzigingen in de privacy policy significant zijn, dan zullen wij u persoonlijk in kennis stellen.

Vragen
Voor vragen over deze Privacy Policy of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens) kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.